Obchodní právo

Obchodní závazkové právo

Obchodní závazkové právo je systémem výjimek z obecného závazkového práva občanského pro vztahy s povinnou účastí podnikatele (užší pojetí), nebo pro obligace vyskytující se v souvislosti s podnikáním (širší pojetí). 

Závazky v OZ mají jednotný charakter, nejsou rozděleny na závazky občanské a závazky obchodní jako tomu bylo v ObchZ. Pro obchodní závazky je typické specifikum spočívající v subjektu – tzn. podnikatel. 

Lze rozlišit oboustranné obchody (vztahy, které souvisejí s podnikáním obou stran závazkového vztahu) a jednostranné obchody (vztahy mezi podnikateli a nepodnikateli, ne vždy spotřebiteli). 

Prameny obchodního závazkového práva

Základním pramenem právní úpravy je zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník zejm. část první (zásady, podnikatel, jednání podnikatele, prokura, firma), část třetí (např. zástavní a zadržovací právo) a část čtvrtá (závazky, nekalá soutěž). Zákon č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích obsahuje speciální úpravu obchodních korporací, nikoli závazkovou část. 

OZ
ZOK
Ústava a LZPS

Dalšími vnitrostátními prameny úpravy jsou Ústava ČR (př. čl. 2/4, čl. 4), Listina základních práv a svobod (čl. 1, 2/1,3, čl. 4/1, čl. 36) a případné další předpisy (zákon o veřejných rejstřících; o podnikání na kapitálovém trhu). 

Dále se jedná o nařízení a směrnice Rady a Komise EU a mezinárodní smlouvy (např. Úmluva OSN o smlouvách a mez. koupi zboží, Úmluva OSN o námořní přepravě zboží).