Trestní právo

Trestní právo hmotné

Trestní právo hmotné je systém právních norem regulujících vznik, změnu a zánik ochranných trestněprávních vztahů. Jde o odvětví práva, které chrání práva a oprávněné zájmy fyzických a právnických osob, zájmy společnosti a ústavní zřízení České republiky před trestnými činy taxativně vypočtenými v trestněprávních normách. TPH určuje, za jakých podmínek představuje určitý způsob jednání trestný čin a jaké sankce za něj mohou být uloženy. 

Trestní právo hmotné se dále dělí na obecnou část, která obsahuje společné pojmy a instituty, které se uplatňují ve zvláštní části či jejím prostřednictvím (např. trestný čin, úmysl, nepříčetnost, krajní nouze, …) a zvláštní část, která obsahuje typy trestných činů vtělených do jejich skutkových podstat (např. vražda, loupež, krádež, …)

Prameny trestního práva hmotného

Prameny práva obecně rozlišujeme na prameny práva ve smyslu formálním a materiálním. Materiální prameny práva jsou společenské okolnosti a příčiny vzniku právní regulace určité oblasti, zatímco formální prameny jsou zdroje, které obsahují právní normy. Pramenem práva jsou normativní právní akty a normativní smlouvy (mezinárodní smlouvy dle čl. 10 Ústavy).

Zásadní význam má čl. 39 LZPS, dle kterého „Jen zákon stanoví, které jednání je trestným činem a jaký trest, jakož i jaké jiné újmy na právech nebo majetku, lze za jeho spáchání uložit.“ → stěžejním pramenem TPH jsou zákony. 

Trestní zákoník + Trestní řád
Ústava + LZPS

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník – má charakter kodexu, tedy upravuje trestní právo hmotné komplexním a systematickým způsobem. Je obecným předpisem, podle kterého se postupuje i ve věcech mládeže a právnických osob, nestanoví-li zvláštní zákon jinak. V obecné části upravuje svou působnost, vznik a zánik trestní odpovědnosti, ukládání trestů a ochranných opatření, zahlazení odsouzení a výkladová ustanovení. Zvláštní část je rozdělena do 13 hlav podle druhových objektů, které jsou příslušnými skutkovými podstatami chráněny.

Základním pramenem trestního práva procesního je zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízením soudním (trestní řad). Trestní řád představuje kontinentální model trestního řízení, tj. inkviziční, pro nějž platí zejména zásady oficiality, legality, vyhledávací, volného hodnocení důkazů a materiální pravdy. Trestní řád se dělí do 5 částí, které se člení do 25 hlav, z nichž se některé ještě dělí na oddíly: